नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय उदयपुर
उदयपुर

मुख्य कार्यहरू

यस कार्यालयले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू :

 •  जग्गा प्रशासनसम्बन्धी :
 •  छुट जग्गा दर्ता गर्ने,
 •  जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्ने,
 •  हकसफासम्बन्धी कार्य गर्ने,
 •  अर्धन्यायिक निकायले गर्ने जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्णय गर्ने,
 •  गुठी कार्यालय नभएको जिल्लामा गुठीको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 •  भूमिसुधार कार्यालय नभएको जिल्लामा भूमि सुधारसम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 •  अभिलेख व्यवस्थापन
 •  जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको सुरक्षा व्यवस्थापन, अद्यावधिक तथा मर्मत सुधार गर्ने,
 •  जग्गाधनी दर्ता किताब खडा गर्ने,
 •  तामेली अभिलेख सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्ने,
 •  रोक्का लगत व्यवस्थापन गर्ने ।
 •  योजना तथा तथ्याङ्क
 •  कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने,
 •  मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्यप्रगति मन्त्रालय तथा विभागमा पठाउने,
 •  मन्त्रालय तथा विभागलाई आवश्यक भू―सूचना प्रवाह गर्ने ।
 • सुकुम्बासी सम्बन्धी
 • नेपाल सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग/ व्यवस्थित बसोबास आयोगसँग सम्बन्धित जिल्ला स्थित अायोग/ समितिले गर्ने सुकुम्बासी समाधान सम्बन्धी कार्यहरु ।
 • संयुक्त पूर्जा वितरण :- जिल्ला भूमि अधिकार मंचको पहल र लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसियसनको समन्वयमा स‌ंयुक्त पूर्जा वितरण भएको ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)